7659. - Ό δεκάλογος, ήτοι αί δέκα έντολαΐ τοΰ Θεοΰ. Άθήνησι, τΰποις Λα- κωνίας 1858. Εις 32ον, σ. 9. Κουμανούδης 2, 358. -*-

Ό δεκάλογος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό δεκάλογος