7658. Ό Γεροστάθης η Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας, υπό Λέον- τος Μελά.— «Κειμήλια εσθλά και νέοισι χρήσιμα». Εΰριπίδου).—Μέρος Πρώτον. Έν 'Αθήναις, 'Εκ τον τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1858. Εις 8ον, σ. 175. Τω αύτφ έτει: Μέρος Δεύτερον, σ. ς' + 177-393. Μέρος Τρίτον, σ. ε' f 1 α. ά. + Ι ά. ά. + 395 - 578. ΕΒΕ. Ν. Φ. 786 και ΠΑΙΔ. 548.
Λέον-τος Μελά

Ό Γεροστάθης η Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Γεροστάθης η Αναμνήσεις της παιδικής μου ηλικίας