7656. - Ό Βασιλέας τών βουνών Μυθιστορία Έδμόνδου Άβούτ Έκ τοϋ Γαλλικοϋ Έν 'Αθήναις Έν τφ βιβλιοπωλείφ Έμμ. Γεωργίου. 1858 Είς 8ον μικρόν, φ. 2 α. ά. + σ. γ' + 398. ΛΕΥ—. -Χ-
Έδμόνδου Άβούτ

Ό Βασιλέας των βουνών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Βασιλέας των βουνών