7650. - Νικολάου Καραμζίνου 'Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσ- σίας Εξελληνισθεϊοα εκ τοΰ Γαλλικού παραβληθέντος προς το Ρωσσικόν πρωτότυπον ύπό Κωνσταντίνου Σ. Κροκίδα Τόμος όγδοος. 'Αθήναις. Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φι- λαδελφέως. (Παρά rfi Πύλη της αγοράς, 'Αριθ. 420) 1858. Είς 8ον, ο. 301 + 1 ά. ά. Τφ αΰτφ ετει: Τόμος "Εννατος. σ. 462 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 6994 και 7302. *
Νικολάου Καραμζίνου

Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Αυτοκρατορίας της Ρωσσίας