7648. - Νέον έτος. 1858. Α' 'Ιανουαρίου Ή Μέλισσα τοις άναγνώσταις. [κάτω:] Ό διανομεΰς. Μφ. 0.24 Χ 0.31. Στίχοι. ΓΕΝ-. *
Ή Μέλισσα τοις άναγνώσταις.

Στίχοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Στίχοι