7628. - Λόγος περί ύπερηφανίας. Εις την Κυριακήν τοΰ Τελώνου και Φα- ρισαίου. Εκδίδεται προς ψυχικήν ώφέλειαν των 'Ορθοδόξων Χριστιανών, υπό Σωτη- ρίου Άντωνιάδου. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τΰποις Σ. Ίγνατιάδου. 1858 Εις 8ον μικρόν, α. 24. ΕΒΣ. Θεολ. 61.° *
Σωτη-ρίου Άντωνιάδου

Λόγος περί ύπερηφανίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος περί ύπερηφανίας