7620. - Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ κ. Θ. Καρούσου, μνημόσυνου τελουμένου εν τφ ναφ τοΰ Σωτήρος, υπέρ τοΰ άοιδίμου Σ. Πετρίτση, καθιδρυτοΰ τής επωνύμου αΰτοΰ Σχολής, εν Παλαίφ Κεφαλληνίας, τη 10 'Ιουνίου 1858 ε. ε. Έν Κεφαλληνία, τυπογραφεΐον ή Κεφαλληνία. Εις 8ον, σ. 24. Legrand. 1998. *
Θ. Καρούσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος