7313.-Ό ελάχιστος "Ελλην. Στοιχουργία Τα μεγάλα συμβάντα, ό πόλε- μος, ό θάνατος τοϋ Αύτοκράτορος Νικολάου. Ή καταδίωξις της 'Ορθοδοξίας και ή λΰσις τοϋ ζητήματος. Έγράφη κατά μήνα Μάρτιον 1855. Ή παραδοχή τής ειρήνης κατά μήνα Φεβρουάριον 1856. Ύπό 'Ιωάννου Μαθαρίκοο. Άθήνησι, τϋποις Γεωρ- γίου Έμ. Κοτσαμπασοποϋλου 1857. Εις 8«v, σ. 64. ΕΒΕ. Ν. Φ. 775, ΓΕΝ. MGL. 871 και Κ. G. 363, IEEE. 344, ΦΣΠ—. *

Ό ελάχιστος Έλλην.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό ελάχιστος Έλλην.