7309. - Ό 'Αντισθένης και ή 'Ερατώ μετά διαφόρων άλλων. Ύπό Λεω- νίδου Βλάχου.— Έάν ή Μοΰσα.....οι φίλοι.—Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Νικολάου Άγγελίδου. (Έν όδφ Έρμου παρά τη Καπνικαρέα.) 1857. Εις 8°ν, σ. 8 ά. ά. + 55. ΦΣΠ—. -*
Λεω-νίδου Βλάχου

Ό Αντισθένης και η Ερατώ

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ό Αντισθένης και η Ερατώ