7305. - Νόμος περί δικαιοδοσίας τών καθηκόντων τών προξενικών ελλ. αρχών. Έν Κωνσταντινουπόλει, τΰποις Σ. Ίγνατιάδου. 1857. Εις 8°ν, σ. 15. Περιέχεται τό Διάταγμα της 29 'Οκτωβρίου 1856. ΕΒΣ. Ίστ. 830. *

Νόμος περί δικαιοδοσίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νόμος περί δικαιοδοσίας