7304. - Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων τοΰ 'Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. "Ετος 1857. Κέρκυρα, έν τφ τυπογραφείω της Κυβερ- νήσεως. · Εις 8ον, σ. 568 + 6. ΔΒΚ—, ΑΕΚ—. *

Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νομολογία των πολιτικών και εμπορικών αποφάσεων του Ανωτάτου Συμβουλίου της Δικαιοσύνης