7301.-Νεοσύλλεκτα δημοτικά ποιήματα εκδοθέντα ύπό * * * * Έν Ζα- κΰνθω, τυπογραφεΐον ό Ζάκυνθος Κωνσταντίνου Ρωσσολίμου. 1857 Εις 8ον, σ. 24. ΕΒΕ. Ν. Φ. 937. #

Νεοσύλλεκτα δημοτικά ποιήματα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νεοσύλλεκτα δημοτικά ποιήματα