7300. - Νεοελληνική φιλολογία, ήτοι κατάλογος τών από πτώσεως της Βυ- ζαντινής αυτοκρατορίας μέχρι εγκαθιδρύσεως τής έν Ελλάδι βασιλείας τυπωθέντων βι- βλίων παρ" Ελλήνων εις την δμιλουμένην, ή ε'ις τήν άρχαίαν ελληνικήν γλώσσαν. Συν- τεθείς ύπό Ανδρέου ΙΙαπαδοπούλου Βρετού Πρώην Έπιστάτου τής εν Κέρκυρα Βι- βλιοθήκης τής 'Ιονίου 'Ακαδημίας κ.τ.λ. Μέρος Β'.—Saepe etiam vile vestimentum sapientiam tegit. Και λήδος πολλάκις σοφίαν στέγει.—Έν 'Αθήναις 1857. Τύποις και άναλώμασι Λ. Δ. Βιλαρά και Β. Π. Λιοΰμη. Εις 8°ν, α. ις'+ 366. Πρβλ. ανωτέρω αριθ. 6272. -*
Ανδρέου ΙΙαπαδοπούλου Βρετού

Νεοελληνική φιλολογία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Νεοελληνική φιλολογία