7297. - Μΰθοι τοϋ Έφραΐμ Λέσιγγ μεταφρασθέντες εκ τοϋ γερμανικοϋ υπό ^Αθ^νάς Βούλγαρη. Έν 'Αθήναις, τΰποις Φιλίππου Λοϋη. (Όδός Πραξιτέλους.) 1857. Εις 12ον, α 78. ΛΕΥ- . *
Έφραΐμ Λέσιγγ

Μύθοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μύθοι