7296. - Μουσική Κυψέλη. Περιέχουσα Πάντα τά Ίδιόμελα και Δοξαστικά τοΰ 'Εσπερινού, τής Λιτής, τών Άποστίχων και τών Αίνων. 'Απολυτίκια και Κοντά- κια, πασών τών Δεσποτικών και Θεομητορικών Εορτών, τών εορταζομενων Αγίων τοΰ δλου Ένιαυτοΰ Τοΰ τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου Κατά μεν το μέλος σύμφω- νος προς το Δοξαστάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου τοΰ Πελοπον. Κατά δε την προφο- ράν προς το τοΰ Κωνσταντίνου Πρωτοψαλτου Νΰν πρώτον τΰποις εκδίδοται Παρά

Μουσική Κυψέλη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μουσική Κυψέλη