7290. - Μαξιμιλιανού Ίωσήφ Χελίου Έγχειρίδιον Χειρουργικής μετα- γλωττισθέν εκ τοΰ Γερμανικού υπό 'Ιωάννου 'Ολυμπίου Τακτικοί» Καθηγητού της χειρουργικής έν τφ Πανεπιστημίφ "Οθωνος. Τόμος Τέταρτος. Έν Άτ)ήναις έκ της τυπογραφίας 'Ανδρέου Κορομηλά. Κατά την όδόν τοΰ Έρμου αριθ. 215. 1857. Εις δον, φ. 1 ΰ. ά. + σ. 503 + 1 ά. ά. Πρβλ. αριθ. 5742 και 6032. #
Μαξιμιλιανού Ίωσήφ Χελίου

Εγχειρίδιον Χειρουργικής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχειρίδιον Χειρουργικής