7289.-Μαθήματα 'Αναλυτικής Γεωμετρίας, Έρανισθέντα ΰπό τοΰ άντι- συνταγματάρχου τοΰ Πυροβολικοΰ Μιχαήλ Σοφιανού, 'Αρχαίου μαθητοΰ τής Στρατί-

Μαθήματα Αναλυτικής Γεωμετρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Μαθήματα Αναλυτικής Γεωμετρίας