7287.-Λόγος Τής 25 Μαρτίου έτους 1857. Τά έπιστρόφια εις τον Θεόν. [έν τέλει:] Τΰποις Δ. Άθ. Μαυρομμάτη. Εις 8ον, σ. 31. Τοΰ Γ. Τερτσέτη. ΓΕΝ. Κ. G. 484. *

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος