7284. - Λόγος Κ. Άσωπίου παραδίδοντος την δευτέραν αΰτοΰ πρυτανείαν έν 'Αθήναις, τή κθ' Σεπτεμβρίου 1857. Άθήνησι, τΰποις II. Α. Σακελλαρίου. (Κατά την όδόν. Ευαγγελιστρίας, αριθ. 44). 1857. Εις 8°ν, σ. 101. 'Επί τοΰ εξωφύλλου ό τίτλος διάφορος. ΓΕΝ. Per. 171. *
Κ. Άσωπίου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος