7283. - Λόγος επιτάφιος προς δόξαν τοΰ αθανάτου ποιητοϋ τής νέας Ελλά- δος Διονυσίου Κομος Ίππου Σολομού τοΰ Ζακυνθίου. Έξ απρόοπτου εκφωνηθείς τφ 1857. Φεβρουαρίου 23. παρά τοΰ 'Ορθοδόξου 'Ιερέως Αναστάσιου Λαμπούδη. Έν Ζακΰνΐ)ω, τυπογραφεϊον Ό ΙΙαρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη Διευθυνόμενον υπό Νέστορος Ι. Ταρουσσοποΰλου. 1857. Εις 8°ν, σ. 16. ΔΒΠ. 24780. *
Αναστάσιου Λαμπούδη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος