7279.-Λόγος επιτάφιος εις το ιερόν μνημοσυνον τοΰ αοιδίμου Πρεσβυτέρου και Οικονόμου Κωνσταντίνου τοΰ εξ Οικονόμων Εκφωνηθείς Έν τή Μεγάλη τοΰ Χρί- στου Εκκλησία τη Κυριακή τοΰ Άντιπάσχα ιδ' 'Απριλίου Ύπό Καλλινίκου Θωμά- δου Ιεροδιακόνου και Ίεροκήρυκος εκ τών τροφίμων τής έν Χάλκη Θεολογικής Σχο- λής. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. 1857 Εις 8<>ν, σ. 24. ΓΕΝ. Biog. 403, IEEE 766. *
Καλλινίκου Θωμά-δου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος