7277.-Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ Κυρίου Θ. Καρούσου μνημόσυνου τελου- μένου εν τφ ναφ τοϋ Σωτήρος υπέρ τοΰ αοιδίμου Σ. Πετρίτση. καθιδρυτοΰ της επωνύμου αύτοΰ σχολής έν Παλαίω Κεφαλληνίας Tfj 10 'Ιουνίου 1857 έ. ε. Έν Κε- φαλληνία εκ τοΰ τυπογραφείου «ή Κεφαλληνία.» 1857. Εις 8ον, φ. 1 <ϊ. ά. + σ. 2 ά. ά. + 16. ΓΕΝ. Biog. 520, ΛΟΒ. Κ. 1/1, ΓΕ—. *
Θ. Καρούσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος