7272. Λόγος εκφωνηθείς παρά τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως κατά τήν έναρξιν τής Α' Συνόδου τής Ε' βουλευτικής περιόδου. Μφ. 0.32x0.44, τοΰ 1857. Πρβλ. αριθ. 7133. ΜΜΠ-. *
Α. Μ. τοϋ Βασιλέως

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος