7265. - Λόγος βιογραφικός περί τοϋ Διονυσίου Ρώμα Εκφωνηθείς επί τοϋ νε- κροΰ αΰτοϋ τη 27 'Ιουλίου 1857. 'Υπό Π. Χιώτου. Έν Ζακΰνθψ, τυπογραφεΐον ό ΙΙαρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη, Διευθυνόμενον παρά Ν. Ι. Ταρουσσοπουλου. 1857. Εις 8°ν, σ. 38. ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 237", ΓΕΝ. Biog. 531, IEEE. 809, ΙΜΚ—. -Η-
Π. Χιώτου.

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος