7262. - Λογιστικόν Δοκίμιον Αυτοδίδακτος Διπλογραφία κατά νεώτατον σύ- στημα άναλΰσεα^ς. "Υπό Γ. Α. Καλαχοδοπούλου Υδραίου. - Και δοκεΐ... διαφέρειν,... 'Αρχύτας παρά Στοβαίω. Book keeping... useless. (Ή τέχνη της Καταστιχογραφίας καθ' ... επάγγελμα). Johnson. - Έν Έρμουπόλει Τυποις Α. Κουκούλα και Ρ. Πρίν- τεζη. 1857. ΕΙς 8°ν, σ. ιβ* + 152 + ρμδ' + 6 ά. ά. ΔΒΠ 18868, ΓΕ . -Χ-
Γ. Α. Καλαχοδοπούλου Υδραίου

Λογιστικόν Δοκίμιον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογιστικόν Δοκίμιον