7259.-Λειμωνάριον περιέχον 'Ακολουθίας και βίους νέων μαρτύρων και οσίων, Συνταχθείσας παρά τοΰ Πανοσολογιωτάτου Κυρίου Κυρίου Νικηφόρου τοΰ Χίου, Νΰν δέ τό δεύτερον τΰποις εκδοθέν, έπλουτίσί)η τη προσθήκη 'Ακολουθιών πολλών ά'λλων νέων και αρχαίων Αγίων, Μαρτύρων και Όσίων δαπάνη Ζαχαρίου Κ. Καραλλή Τηνίου. Τόμος τρίτος. Έν Έρμουπόλει, εκ τοΰ τυπογραφείου Γ. Μελιστα- γοΰς, Μακεδόνος. 1857. Εις 4<>ν, σ. 64. Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. αριθ. 61R6 και 6960. ΕΒΕ. Θ. 7824. *
Νικηφόρου τοΰΧίου

Λειμωνάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λειμωνάριον