7255. - Κρίσεις θρησκευτικά! υπέρ της 'Ορθοδοξίας και κατά τοΰ προση- λυτισμού ύπό Π. Καλέβρα. Έχδοσις Τρίτη Αύξηνθεΐσα και έπιδιορθωθεΐσα.-Αισχρόν έστι σιγάν 'Ελλάδος ύβριξομένης. - Έν 'Αθήναις. 1857. Εις 8ον, α. 32. Ανευ μνείας τυπογραφείου. ΕΒΕ. Θ. 6875Η. #
Π. Καλέβρα.

Κρίσεις θρησκευτικαί

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κρίσεις θρησκευτικαί