7244. - Και αύθις ό κ. Στ. Βλάχος και ή υπ' αΰτοϋ ύπουργοϋντος βελτιωθεΐσα δημοτική έκπαίδευσις. "Η άπάντησις ύπ' αύτοϋ άπαιτηθεΐσα Φυλλάδιον Β', ύπό Ι. Π. K[οκκώνη]. Άθήνησι έκ τοϋ τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως παρά τη Πύλη της 'Αγοράς αριθ. 420. 1857. Ε(ς 8°ν, σ. 32. ΕΒΕ. ΠΑΙΛ. 3361 , ΙΈΝ. Κ. G. 804, ΔΒΚ.-. -*
Π. K[οκκώνη].

Η απάντησις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η απάντησις