7236. - Θεωρία τον ποινικού δικαίου κατά την ρωμαϊκήν καί γερμανικήν νομοθεσίαν συγγραφεΐσα υπό Α. Ρ. Φάϋερβαχ Κα! μετά πολλών προσθηκών και παρα- τηρήσεων επηυξημένη δέκατον τρίτον εκδοθείσα γερμανιστί υπό τοΰ καθηγητού Mtx- τερμάΐερ, Μετεφράσθη υπό τοΰ μακαρίτου Χριστοδοόλου Ρ&οσοπούλοο. Άντεισαγ- γελέως παρά τφ Άρείω Πάγφ. Εκδίδεται δε Δαπάναις τών Συνδρομητών. Άθήνησι, Τυποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τή Πΰλη της 'Αγοράς, 'Αριθ. 420). 1857. Εις 8°ν, σ. κβ' + 1090. ΕΒΕ. ΝΟΜ. 956V. *
Α. Ρ. Φάϋερβαχ

Θεωρία του ποινικού δικαίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεωρία του ποινικού δικαίου