7228.-Ή 'Ηώς, ήτοι συλλογή ποιήσεων πρωτοτύπων καΐ μεταπεφρασμένων ύπο 'Αγγέλου Στ. Βλάχου. — "Ω είθε Μούσης άσθενοϋς ή πρώτη αύτη πτήσις Μή απάντηση πρόσκομμα τάς αΰστηράς σας κρίσεις. — Άθήνησι, τύποις Γ. Έμ. Κοτσαμ- πασοπούλου. 1857. Εις 8ον, φ. 2 ά. ά. ¦+- σ. ι' + 95 + 1 ά. ά. Περιέχει και μεταφράσεις ποιημάτων τοΰ Byron, τοΰ Gray, τοϋ Covvper, τοΰ Sakespear, τοΰ Partly, τοΰ Eainartine, τοϋ Hugo και τοϋ Φώσκολου. ΛΟΒ. Α. 51 II, ΦΣΠ-. *
Αγγέλου Στ. Βλάχου

Η Ηώς,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Ηώς,