7214.-Επίτομος Λατινική Γραμματική πρύς χρήσιν τών ελληνικών σχο- λείων και γυμνασίων Έγκρίσει τής έπι τών διδακτικών βιβλίων επιτροπής καΐ τοΰ 'Υπουργείου τής Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Ύπό Ευθυμίου Καστόρχη, Καθηγητού. "Εκδοσις Β'. Τελειότερα. Έν 'Αθήναις Τύποις και άναλώμασι Σ. Κ. Βλαστοϋ. Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212. 1857. Εις 8ον, σ. ζ'+ 1 α. ά. + 272. Πρβλ. αριθ. 5426. ΜΒΑ 650, ΒΑΝ 1655. *
Ευθυμίου Καστόρχη

Επίτομος Λατινική Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίτομος Λατινική Γραμματική