7210. -'Επιτάφιος εις τον Σταυρόν Δημητρακόπουλον, εκφωνηθείς έν τφ ναψ τοΰ αγίου Δημητρίου, τήν 1 'Ιανουαρίου 1857, έν Τριπόλει ύπό Α. Κ[αλπακίδου]. Εις 8°ν, σ. 8. Κουμανοΰδης 2,361. #·
Κ[αλπακίδου].

Επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτάφιος