7209. - Επιτάφιος εις τον Άνδρέαν Παπαδιαμαντόπουλον λοχαγόν της φά- λαγγος, εκφωνηθείς έν τω Ναφ της Μεταμορφώσεως. Τήν 3 Φεβρουαρίου 1857. έν Τριπόλει, ύπό Α. Κ[αλπακίδου]. Έν Ναυπλίω έκτης τυπογραφίας Κ. Τωαννίδου. 1857. Εις 8<>ν, σ. Η. ΔΚ—.
Α. Κ[αλπακίδου].

Επιτάφιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιτάφιος