7208. -'Επιστολή των εμπόρων προς Τον Αιευθυντήν τοΰ Έπιστολείου Ζακύνθου Κΰριον Νικόλαον Καλλίγερον Σοΰλον και άπάντησις αυτού. A Letter of the merchants of Zante addressed to the Zante Post Master Mr Nicolo Caligero Sullo and his reply to the same. Έν Ζακΰνχ^ω, τυπογραφ. ό Παρνασσός Σεργίου Χ. Ραφτάνη. Zante, printing office Parnassus of Sergio C. Raftanis. 1857. Εις 80V. a. 7. Εΰχαρισιήριον έπί τι] συμπληρώσει 30ετοΰς υπηρεσίας ίου. IEEE—. *

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή