7207. - 'Επιστολή τοΰ Κυρίου Έρρίκου Δούνν, Γραμματέως τής προς σΰσ- τασιν σχολείων εν Βρεταννία τε και τοις άλλοις είϊνεσιν εταιρίας, προς τους διδασκά- λους περί διοικήσεως σχολείου, μεταφρασθεΐσα έκ τοΰ Άγγλικοΰ υπό Γεωργίοο Κων- σταντινίδοο Είς δον, σ. 23. "Ανευ τόπου και χρόνου εκδόσεως. 'Εν τέλει ιδιόχειρος άφιέρωσις τοΰ μετα- φραστοϋ τοΰ 1857. ΦΜ—.
Έρρίκου Δούνν

Επιστολή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή