7206. - Έπίκρισις τών υπό τοΰ κ. Δ. Βερναρδάκη γραφεισών διατριβών κατά τής εκθέσεως τής τοΰ ποιητικού διαγωνισμοΰ επικρίσεως. 'Αθήναι 1857. Πρβλ. Γ. Βαλέταν έν Ν. Εστία 22 (1937) σ. 1829 σημ. 14. *

Επίκρισις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επίκρισις