7197.-Έν τή εορτή τοΰ ευγενούς κυρίου Κόμητος Διονυσίου Μερκάτη τοϋ ευγενούς κυρίου κόμητος Νικολάου, τή 17 Λεκεμβρ. 1857 έ. π. Άφιεροϋται προς τον ύπεραγάπητον πατέρα αΰτοΰ. Μφ. είς 4ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1918.
Παναγιώτου Βορρέως

Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κόμητος Διονυσίου Μερκάτη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν τη εορτή του ευγενούς κυρίου Κόμητος Διονυσίου Μερκάτη