7195.-Έν τή εορτή τής ευγενούς κυρ. κυρ. Ελένης Λούντζη τοΰ έκλαμπρο- τάτου Κ. Κ. Κ. Νικολάου. Άφιεροϋται τω πατρι αυτής, τή 21 Μαΐου 1857. ε. π. Μφ. είς 4ον. Στίχοι Παναγιώτου Βορρέως. Legrand 1916.
Παναγιώτου Βορρέως

Εν τη εορτή της ευγενούς κυρ. κυρ. Ελένης Λούντζη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εν τη εορτή της ευγενούς κυρ. κυρ. Ελένης Λούντζη