7189. - "Εκθεσις τοΰ Ποιητικοΰ Διαγωνισμού τοΰ έτους 1857. Έν 'Αθή- ναις, Έκ τοΰ τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά. 1857. Εις 8°ν, σ. 36. Κατά τόν (Ράλλειον) τοϋτον διαγωνισμόν ουδέν έργον έβραβεύθη, λαβόντων έπαινον τών Όρφανίδου (Χίος δούλη) και Βερναρδάκη (Μαρία Δοξαπατρή) ΕΒΕ. ΠΕΡ. 826Τ, ΒΒ—, ΓΕΝ. Per. 196, ΑΕΚ—. #-

Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις του Ποιητικού Διαγωνισμού