7182. -'Εκατονταετήρις τών από Χριστού Σωτήρος ένανθρωπήσαντος ή πρώτη κατά χρονικήν πρόοδον έν επιτομή έκτεν)εΐσα υπό μεν τοϋ Σοφοπανιερωτάτου 'Αρχιεπισκόπου Εόγενίοο τοϋ Βοολγάρεως παρά δέ τοΰ έν Ίερομονάχοις Νεκταρίου Όμόγλου δεύτερον τύποις έκδονίεΐσα. Έν Όδησσώ, έν τή Τυπογραφία τοϋ Φρανζόφ. 1857. Είς 8<>ν, α 232. Πρβλ. αριθ. 336. ΜΒΑ. 3525, ΜΞΗ. 362, ΜΙΒ. 1044, ΕΒΣ. θεολ. 168.

Εκατονταετήρις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκατονταετήρις