7179. - Είδοποίησίς. ©έατρον Έθνικόν. Παράστασις 25. Έν 'Αθήναις, την 25 'Οκτωβρίου 1857. Σήμερον παρασταθήσεται ή κωμωδία Ό Έξηνταβελώνης.------- "Η παράστασις άρχεται τήν 8 ώραν Μ. Μ. άχριβώς. Μφ. 0.24x0.32. ΝΛ-. *

Ειδοποίησις. Θέατρον Εθνικόν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ειδοποίησις. Θέατρον Εθνικόν.