7178.-Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. 'Απολογισμός τοϋ έτους 1856. Προς την Γενικήν Συνέλευσιν τών Μετόχων Συνερχομένην την 19 'Ιανουαρίου 1857 υπό τοϋ Διοικητού της Τραπέζης Γ. -ταύροο. Έν ονόματι τοΰ Γενικοϋ Συμβουλίου αυτής. Είς 4ον, σ. 15, μετά 3 πινάκων. ΓΧ—. -*-

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1856.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Απολογισμός του έτους 1856.