7174. -Ένχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής διά τους πρωτόπειρους. Μέ- ρος Α' περιέχον τους τύπους τών μερών τοΰ λόγου ύπό Γ. Χρυσοβέργη. Έκδοσις Η'. Έν 'Αθήναις, τύποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. 1857. Εις 8ον, σ. 76. Πρβλ. άριΦ. 3599, 4522, 5671 και 5945. Κουμανούδης 2,331. #
Γ. Χρυσοβέργη

Έγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής δια τους πρωτόπειρους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έγχειρίδιον Ελληνικής Γραμματικής δια τους πρωτόπειρους