7173. -Ένκόλπι,ον τών νέων, η όμιλίαι έκφωνηθεΐσαι προς τους νέους τών 'Ηνωμένων Πολιτειών τής 'Αμερικής ύπό Ι. Χάους καί μεταφρασθεΐσαι ελευθέρως προς χρήσιν τών δημοτικών σχολείων καί πάσης έν γένει τής νεολαίας ύπό Γεωργίοο ΙΙολομέρ^. Έν Έρμουπόλει εκ τής τυπογραφίας Γεωργίου Πολυμερή 1857 Εις 8»ν, σ. 124. Κουμανούδης 2, 335.
Ι. Χάους

Εγκόλπιον των νέων, η ομιλίαι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκόλπιον των νέων, η ομιλίαι