7171.-Δύο λέξεις περί τίνα ψεΰδη διαδοθέντα κατά της πολιτικής πορείας τοΰ κόμ. Δημητρίου Σολομοΰ. Έν Ζακύνθω, Τυπογραφείον ό Ζάκυνθος, Κωνσταντί- νου Ρωσσολίμου. 1857. Εϊς 8ον, σ. 19. ΛΕΥ—. #

Δύο λέξεις περί τίνα ψεύδη διαδοθέντα κατά της πολιτικής πορείας του κόμ. Δημητρίου Σολομού

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δύο λέξεις περί τίνα ψεύδη διαδοθέντα κατά της πολιτικής πορείας του κόμ. Δημητρίου Σολομού