7169. - Δοκίμιον περί ανατροφής κορασιών υπό Φενελώνος, μεταφρα- σθέν εκ τοΰ γαλλικού και διασκευασθέν εν πολλοίς Ύπό Ιημηζβίνο 'Αποατολίδοο Νο- μαρχιακού δημοδιδασκάλου Ναυπλίας Προς χρήσιν απάντων, τών έφιεμένων της ορ- θής τών εαυτών τέκνων ανατροφής. — Σοφαί γυναίκες.....ταΐς χαιρσίν αυτής. Πα- ροιμ. Σολωμ. Κεφ. ΙΔ'.—Έν Ναυπλίφ εκ της τυπογραφίας Κ. Ίωαννίδου. 1857. Εις 8«ν, „. η'+ 9-160. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 284. #
Φενελώνος,

Δοκίμιον περί ανατροφής κορασιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Δοκίμιον περί ανατροφής κορασιών