7162. - Διδασκαλία της Ελληνικής 'Ιστορίας. Συνταχί>εϊσα παρά τοΰ άγγλου Κ. Γ. "Ιρβινγγος, ΜετεφράσΑη εκ τοΰ άγγλικοϋ Ύπό -. Άντωνιάδου, 'Εκδί- δεται 'Υπό 'Ανδρέου Κορομηλΰ Στερεοτύπως Και' έ'γκρισιν της επί των διδακτικών βιβλίων επιτροπής. Έν 'Αθήναις , Έκ της τυπογ[ρ]αφίας 'Ανδρέου Κορομηλά, Όδός Έ[ρ]μοΰ, 'Αριθ. 215. 1857. Είς 16ον, σ. 62. ΜΙΒ 3591. *
Κ. Γ. "Ιρβινγγος

Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διδασκαλία της Ελληνικής Ιστορίας.