7159. -Διάλογοι περί γραμματικής, ήτοι έξακολούθησις τοΰ Θέλγητρου. Μέ- ρος Β', έκδιδόμενον μετά τοΰ Α' δαπάνη Ανδρέου Κορομηλα, μετά προσθηκών και βελτιώσεων επιμέλεια τού Ι. Π. K[oxxft>vij| προς χρήσιν τοΰ Άμαλιείου 'Ορφανο- τροφείο!' και προς δ'φελος αυτού πωλοΰμενον. Άθήνησι τΰποις 'Ανδρέου Κορομηλα. 1857· Κουμανουδης 2,331. -»¦

Διάλογοι περί γραμματικής,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διάλογοι περί γραμματικής,