7157. - Δευτέρα "Εκθεσις τής ύπό την προστασίαν τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης τής 'Ελλάδος 'Αμαλίας. 'Ενεργούσης Επιτροπής. Προς άνέγερσιν και διατηρησιν τοΰ έν 'Αθήναις Νοσοκομείο\ι τών όφθαλμιώντων. Άθήνησιν, Έκ τού τυπογραφείου Κ. Άντωνιάδου. 'Απέναντι τής Ρόμβης 'Αριθ. 117. 1857. Είς 4ον, ο. 50 + 2 ά. ά. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 659LK. *

Έκθεσις

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις