7145.-Βίος Γεωργίου Ούασιγκτώνος, Μεταφρασθείς έκ τοΰ αγγλικού, υπό Ν. Δραγούμη. Μετά προσθήκης εικονογραφιών και τοπογραφικού πίνακος. Έκ- δοσις Δευτέρα. Έν 'Αθήναις, Έκ τού τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά 1857. Εις 8<>ν, α. κγ' + 352. Πρβλ. αριθ. 6873. ΕΒΕ. ΙΣΤ. 444, ΣΧΕ. 410/33.
Ν. Δραγούμη

Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος Γεωργίου Ουασιγκτώνος